Algemene voorwaarden

voor Opleidingen van de Stichting PHOE

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de deelnemers van de opleidingen van Stichting PHOE (hierna Student) en de Stichting PHOE. Het Branche Bureau B.V. voert voor de Stichting PHOE de organisatie van de opleidingen uit.

Stichting PHOE (hierna PHOE)
P/a: Het Branche Bureau B.V. (hierna HBB)
Gooimeer 4 -15
1411 DC Naarden
KvK-nummer: 32094401

 

CONTACTGEGEVENS

PHOE is telefonisch en per e-mail bereikbaar via : 035 – 542 75 29 / [email protected]

1. VERWERKING AANMELDINGEN

 1. Aanmelding voor de opleidingen vinden plaats via de website van PHOE (www.phoe.nl).
 2. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 3. Deelname aan de opleiding is onder voorbehoud van voldoende plaats en voldoende aanmeldingen. Na ontvangst van de bevestigingsmail is de aanmelding definitief, tenzij sprake is van een situatie beschreven in artikel 1.4.
 4. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding, gaat de opleiding niet door. De student krijgt de mogelijkheid aangeboden om de aanmelding door te schuiven naar het volgende opleidingsmoment of om de aanmelding te annuleren.
 5. Indien gekozen wordt voor een annulering dan worden de reeds betaalde opleidingsgelden volledig terug gestort.

2. ORGANISATIE EN FACTURATIE

 1. HBB verzorgt namens Stichting PHOE de organisatie van de opleiding.
 2. De factuur wordt per e-mail toegezonden vanuit het emailadres [email protected].
 3. Het opleidingsgeld dient vóór aanvang van de opleiding voldaan te zijn.
 4. Ten aanzien van de examens verwijzen wij naar het Examenreglement.

3. ANNULEREN

 1. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk aan het adres van HBB of via een email naar [email protected].
 2. Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk.
 3. Bij verhindering is een plaatsvervanger van harte welkom. Wij verzoeken dit voor aanvang van de cursus schriftelijk of via email te melden.
 4. Indien de opleiding tussentijds beëindigd wordt, vindt er geen restitutie van de betaalde kosten plaats.
 5. Bij afwezigheid bieden wij de mogelijkheid om in te halen. Hiervoor worden de kosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn opvraagbaar bij het secretariaat ([email protected]).

4. VERTROUWELIJKHEID

 1. PHOE vindt uw privacy heel belangrijk. Hoe PHOE omgaat met uw gegevens kunt u lezen in de privacyverklaring van PHOE op de website phoe.nl. Desgewenst kunt u een exemplaar van deze privacyverklaring opvragen bij HBB.
 2. HBB is een verwerker voor PHOE als verwerkingsverantwoordelijke. PHOE en HBB hebben een verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.
 3. Alle informatie die HBB ontvangt voor de uitvoering van haar werkzaamheden wordt vertrouwelijk behandeld.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Stichting PHOE is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in het les- en tentamenmateriaal voor zover deze het gevolg zijn van het door hem niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop studenten kunnen en mogen vertrouwen.
 2. HBB is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in het plannen en organiseren van de verschillende opleidingen voor zover deze het gevolg zijn van het door haar niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop studenten kunnen vertrouwen.
 3. In ieder geval is de aansprakelijkheid van PHOE en HBB voor schade van de student veroorzaakt door de hiervoor genoemde tekortkomingen in totaal beperkt tot de hoogte van de door de student verschuldigde opleidingskosten.
 4. Eventuele aanspraken dienen uiterlijk binnen drie maanden na afronden van de opleidingen schriftelijk te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt iedere eventuele aanspraak.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op

Contact

PHOE secretariaat (Het Branche Bureau)
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Telefoon

035 - 542 75 29

E-mailadres

[email protected]